Adequació dels ascensors existents de velocitat fins a 0,15 m/s

Benvolguts,

ens plau comunicar que ha estat publicat l’ ORDRE EMC/170/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines (BOE núm. 246, d’11.10.2008).

Els criteris de mobilitat i vulnerabilitat econòmica a complir pels interessats en sol·licitar aquesta subvenció seran els següents:

…/…

 f) La persona o les persones a qui beneficiï directament l’adaptació d’aquestes plataformes elevadores ha de ser membre de la unitat de convivència del sol·licitant i ha de complir qualsevol dels dos requisits següents:

  • Tenir 70 anys o més d’edat.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% i barem de mobilitat favorable, segons el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució (BOE núm. 22, de 26.1.2000).

A l’efecte del còmput dels membres de la unitat de convivència es tindran en compte totes les persones que constin empadronades a l’habitatge.

 g) Els ingressos de la unitat de convivència del sol·licitant no poden superar tres vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya ponderat (IRSC). A l’efecte del còmput dels ingressos de la unitat de convivència es tindran en compte tots els ingressos de totes les persones que formin part d’aquesta unitat de convivència. Pel que fa a l’establiment del llindar econòmic, la persona de la unitat familiar que tingui reconeguda una discapacitat comptarà com a dues persones.

 

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres o més
3 x IRSC 23.903,19 24.642,46 25.702,35 26.559,10

 …/…

Les bases reguladores de l’ordre contenen tota la informació addicional necessària com poden ser les quanties, forma de sol·licitud, forma de justificació en cas de ser atorgada, etc.  

Podeu trobar l’Ordre EMC/170/2017 en el següent enllaç: Descarregar PDF aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*