ASCENSORS VELOCITAT REDUÏDA

Arrel de l’ Ordre EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, les plataformes elevadores verticals de velocitat reduïda (v ≤ 0,15 m/s) passen a ser considerades ascensors. Aquests ascensors són idonis per a cases unifamiliars o finques de poc recorregut.

PEV exterior en casa unifamiliar

PEV Exterior en estructura d’obra vista en casa unifamiliar.

Comments are closed